قسمت پانزدهم / ادامه گوشه های دستگاه شور : گوشه حسینی (تصنیف: آتش در نیستان)

قسمت پانزدهم / ادامه گوشه های دستگاه شور : گوشه حسینی (تصنیف: آتش در نیستان)

قسمت چهاردهم / معرفی گوشه قرچه در دستگاه شور (آنالیز تصنیف: پرند شوشتری)

قسمت چهاردهم / معرفی گوشه قرچه در دستگاه شور (آنالیز تصنیف: پرند شوشتری)

قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز (آنالیز تصنیف : بخت بیدار)

قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز (آنالیز تصنیف : بخت بیدار)

قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی)

قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی)

قسمت یازدهم / ریتم های ترکیبی و گوشه‌ی رضوی در شور

قسمت یازدهم / ریتم های ترکیبی و گوشه‌ی رضوی در شور

قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور

قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور

قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور - کرشمه شور)

قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور – کرشمه شور)

قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان

قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده – آنالیز تصنیف آمان