قسمت پنجاه و هشتم / آنالیز آلبوم های طریق عشق و آرام جان

قسمت پنجاه و هفتم / آنالیز آلبوم افشاری مرکب (قسمت دوم)

قسمت پنجاه و ششم / آنالیز آلبوم افشاری مرکب (قسمت اول)

قسمت پنجاه و پنجم / ادامه آواز افشاری (معرفی آلبوم انتظار دل)

قسمت پنجاه و سوم / ادامه آواز افشاری (معرفی گوشه مثنوی)

قسمت پنجاه و دوم / ادامه آواز افشاری (قسمت پنجم)

قسمت پنجاه و یکم / ادامه آواز افشاری (قسمت چهارم)

قسمت چهل و نهم / ادامه آواز افشاری (قسمت دوم)