قسمت صد و سیزدهم / آواز بیات اصفهان (تصنیف خوشه چین)