نوشته‌ها

قسمت هشتاد و نهم / ادامه معرفی دستگاه نوا (مرکب خوانی۲)

قسمت هشتاد و هشتم / ادامه معرفی دستگاه نوا (مرکب خوانی ۱)