نوشته‌ها

قسمت هشتاد و نهم / ادامه معرفی دستگاه نوا (مرکب خوانی۲)

قسمت هشتاد و هشتم / ادامه معرفی دستگاه نوا (مرکب خوانی ۱)

قسمت هشتاد و هفتم / ادامه معرفی دستگاه نوا (آلبوم کیش مهر و غریبستان)