نوشته‌ها

قسمت سی‌ام / معرفی آواز ابوعطا (گوشه رامکلی و درآمد ابوعطا)

قسمت سی‌ام / معرفی آواز ابوعطا (گوشه رامکلی و درآمد ابوعطا)

قسمت 18

قسمت هجدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها (بخش دوم)

منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها

قسمت هفدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها

قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور

قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور