نوشته‌ها

قسمت پنجاه و دوم / ادامه آواز افشاری (قسمت پنجم)

قسمت پنجاه و یکم / ادامه آواز افشاری (قسمت چهارم)

قسمت چهل و نهم / ادامه آواز افشاری (قسمت دوم)

تصنیف نکنم اگر چاره

قسمت چهل و سوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت دوم ) پایان آواز ابوعطا

قسمت چهل و سوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت دوم ) پایان آواز ابوعطا