نوشته‌ها

قسمت هفتادم / ادامه معرفی آواز دشتی (گوشه های گیلکی، سارنگ و مثنوی)

قسمت شصت و هفتم / مروری بر زندگی و آثار استاد ابوالحسن صبا (بخش دوم)

قسمت شصت و پنجم / ادامه معرفی آواز دشتی (شرح زندگی و آثار استاد بنان)

قسمت شصت و چهارم / ادامه آواز دشتی (گوشه های بیدگانی، غم انگیز، حاجیانی و عشاق)