نوشته‌ها

قسمت بیست و هفتم/ آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت دوم

قسمت بیست و هفتم/ آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت دوم

قسمت بیست و ششم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت اول

قسمت بیست و ششم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت اول

قسمت بیست و پنجم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش دوم) / بیات ترک

قسمت بیست و پنجم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش دوم) / بیات ترک

قسمت بیست و چهارم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش نخست) / بیات ترک

قسمت بیست و چهارم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش نخست) / بیات ترک

قسمت بیست و سوم / آواز بیات ترک (آلبوم گل صدبرگ) / مثنوی بیات ترک

قسمت بیست و سوم / آواز بیات ترک (آلبوم گل صدبرگ) / مثنوی بیات ترک

قسمت بیست و دوم / معرفی آواز بیات ترک و ریتم (معرفی ضد ضرب) / تصنیف: بیات ترک

قسمت بیست و دوم / معرفی آواز بیات ترک و ریتم (معرفی ضد ضرب) / تصنیف: بیات ترک

قسمت بیست و یکم / آواز بیات ترک (قسمت سوم) قطعه ضربی بیات ترک اثر استاد علی اکبر خان شهنازی

قسمت بیست و یکم / آواز بیات ترک (قسمت سوم) قطعه ضربی بیات ترک اثر استاد علی اکبر خان شهنازی