نوشته‌ها

قسمت سی و هشتم / گوشه های یتیمک و خسرو شیرین در ابوعطا / تصنیف: بهار دلکش

قسمت سی و هشتم / گوشه های یتیمک و خسرو شیرین در ابوعطا / تصنیف: بهار دلکش

قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا

قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا

قسمت سی‌ام / معرفی آواز ابوعطا (گوشه رامکلی و درآمد ابوعطا)

قسمت سی‌ام / معرفی آواز ابوعطا (گوشه رامکلی و درآمد ابوعطا)