نوشته‌ها

قسمت پنجاه و سوم / ادامه آواز افشاری (معرفی گوشه مثنوی)

قسمت پنجاه و دوم / ادامه آواز افشاری (قسمت پنجم)

قسمت پنجاه و یکم / ادامه آواز افشاری (قسمت چهارم)

قسمت چهل و نهم / ادامه آواز افشاری (قسمت دوم)

تصنیف نکنم اگر چاره