نوشته‌ها

قسمت سی و هفتم / ادامه آواز ابوعطا / نگاهی به آلبوم کنسرت اساتید

قسمت سی و هفتم / ادامه آواز ابوعطا / نگاهی به آلبوم کنسرت اساتید

قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا

قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا / گوشه چهارپاره در ابوعطا / شرحی کوتاه و‌ مختصر در مورد استاد فرامرز پایور

قسمت سی و چهارم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت دوم)

قسمت سی و چهارم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت دوم)

قسمت سی و سوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت اول)

قسمت سی و سوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت اول)

قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا

قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا