دستگاه همایوندستگاه همایون
دستگاه نوادستگاه نوا
تصنیف بارونتصنیف بارون