در این قسمت به معرفی آواز افشاری که یکی از آوازهای دستگاه شور است، می پردازیم.

بازدید

  • ۶۹