قسمت چهارم / دستگاه ماهور _ گوشه های عراق و راک

قسمت چهارم / دستگاه ماهور

گوشه های عراق و راک

در این قسمت گوشه های عراق و نهیب و راک در دستگاه ماهور را معرفی می کنیم