در پایان معرفی آواز افشاری، در این قسمت به منتخبی از تصانیف آواز افشاری گوش می سپاریم.

بازدید

  • ۵۷