در ادامه قسمت های قبل، در این قسمت به معرفی گوشه های حصار، عراق و نغمه در آواز افشاری می پردازیم.

بازدید

  • ۷۰