قسمت پانزدهم / ادامه گوشه های دستگاه شور : گوشه حسینی (تصنیف: آتش در نیستان)

در این قسمت به معرفی گوشه حسینی و اجرا تصنیف آتش در نیستان می پردازیم.