منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها

قسمت هفدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور

و نگاهی به ریتم و ملودی آنها

در این قسمت به آنالیز و اجرای برخی تصانیف دستگاه شور می‌پردازیم.