قسمت هفتم / ریتم در موسیقی _ معرفی دستگاه شور

قسمت هفتم / ریتم در موسیقی

معرفی دستگاه شور

در این قسمت درباره ی مبانی اولیه ریتم در موسیقی و معرفی اولیه دستگاه شور صحبت می کنیم