قسمت 18

در این قسمت به آنالیز و اجرای برخی تصانیف دستگاه شور می‌پردازیم.