قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور - کرشمه شور)

قسمت نهم / سکوت در موسیقی

دانگ اول شور – کرشمه شور

در این قسمت درباره ی نقش سکوت در موسیقی، شناخت انواع آن و معرفی دانگ اول دستگاه شور و گوشه کرشمه شور صحبت می کنیم.