قسمت شصت و چهارم / ادامه معرفی آواز دشتی

گوشه های بیدگانی، غم انگیز، حاجیانی و عشاق

در این قسمت به معرفی گوشه های بیدگانی، غم انگیز، حاجیانی و عشاق در آواز دشتی می پردازیم و به تصنیف های «به سوی تو» با صدای کورس سرهنگ زاده و «نوای نی» با صدای استاد بنان گوش می سپاریم.

بازدید

  • ۵۴۷