قسمت ششم / تشخیص دستگاه ماهور به زبان ساده

در این قسمت درباره ی راههای ساده تشخیص دستگاه ماهور از طریق فواصل موسیقی صحبت می کنیم