قسمت شانزدهم / گوشه دوبیتی و فرود در دستگاه شور

در این قسمت به معرفی ریتم 12 تایی، گوشه دو بیتی و فرود در دستگاه شور و اجرای تصنیف نرگس مست می پردازیم.