قسمت سوم / آنالیز دستگاه ماهور

در این قسمت درباره ی شناخت دستگاههای موسیقی و آنالیز دستگاه ماهور صحبت می کنیم