قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی)

در این قسمت به معرفی ریتم لنگ (5/8 , 7/8) و معرفی مثنوی در دستگاه شور و مقایسه چند نمونه‌ی اجرا شده در دستگاه شور می‌پردازیم.