قسمت بیست و چهارم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش نخست) / بیات ترک