قسمت بیست و چهارم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش نخست) / بیات ترک

در این قسمت به آنالیز آلبوم آستان جانان می پردازیم.