نوشته‌ها

قسمت صد و سیزدهم / آواز بیات اصفهان (تصنیف خوشه چین)

قسمت صد و دوم / دستگاه همایون (گوشه‌های دناسری، چهارگاه و …)

قسمت نود و هفتم / ادامه معرفی دستگاه همایون (معرفی گوشه‌ها)