نوشته‌ها

قسمت هفتادم / ادامه معرفی آواز دشتی (گوشه های گیلکی، سارنگ و مثنوی)

قسمت بیست و سوم / آواز بیات ترک (آلبوم گل صدبرگ) / مثنوی بیات ترک

قسمت بیست و سوم / آواز بیات ترک (آلبوم گل صدبرگ) / مثنوی بیات ترک