نوشته‌ها

قسمت پنجاه و نهم / منتخبی از تصانیف آواز افشاری (پایان آواز افشاری)

قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا

قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا / گوشه چهارپاره در ابوعطا / شرحی کوتاه و‌ مختصر در مورد استاد فرامرز پایور