ساز کمانچهساز کمانچه
تنبکتمبک
ساز دفمعرفی ساز دف
چنگ ایرانیساز چنگ ایرانی
ساز ربابساز رباب