قسمت سی و چهارم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت دوم)

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و گوشه حجاز می پردازیم و به تصنیف ” از کفم رها در ابوعطا” گوش می کنیم.

بازدید

  • ۵۸