معرفی آواز بیات ترک

قسمت بیستم / آواز بیات ترک (قسمت دوم)

گوشه دوگاه، نمونه‌‌های آوازی / تصنیف : شرط ره

در این قسمت به ادامه‌ی معرفی آواز بیات ترک، گوشه دوگاه و نمونه های آوازی می پردازیم و به تصنیف شرط ره با صدای بنان گوش می کنیم.