قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا
قسمت سی و یکم / تعریف بداهه نوازی / گوشه بسته نگار (تصنیف: آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی
قسمت بیست و نهم / تصانیفی در بیات ترک