قسمت ششم / تشخیص دستگاه ماهور به زبان ساده
قسمت سوم / آنالیز دستگاه ماهور
قسمت دوم / شناخت دستگاه های موسیقی
قسمت اول / شناخت دستگاه های موسیقی